Κonferenca evropskega projekta FRESH

10.12.2019 je bila v Parizu zaključna konferenca evropskega projekta FRESH (Agrifood Open Educational Resources for Human Capital Managers). Ta projekt se je začel leta 2017 in ga financira program Evropske komisije ERASMUS +. Njegov cilj je okrepiti konkurenčnost podjetij v evropskem agroživilskem sektorju z zagotavljanjem zelo praktičnega usposabljanja kadrovskih managerjev o izvajanju strategije plač in zaposlovanja, prilagojene njihovim potrebam. Ta dogodek je bil za francoske in evropske predstavnike agroživilskega in izobraževalnega sektorja priložnost, da ocenijo svoje ukrepe in orodja.

Danes še vedno malo podjetij meni, da so človeški viri pravi vzvod za konkurenčnost in rast. Še vedno jih zelo pogosto dojemamo kot nestrateške podporne funkcije. Glede na raziskavo HRD-jev, ki je bila opravljena v več evropskih državah, ki sodelujejo v projektu FRESH (Španija, Grčija, Francija, Ciper in Slovenija), je 39% podjetij iz EU podvrženih k neskladju med iskanimi znanji in njihovimi dejanskimi potrebami. Anketirani kadrovski menedžerji so poročali tudi o pomanjkljivem usposabljanju in orodjih v smislu privabljanja in ohranjanja talentov, pa tudi glede zaposlovanja zaposlenih.

To so bile med drugim nekatere teme, o katerih so razpravljali in govorili na zaključni konferenci v Parizu. Med konferenco so bili vsi partnerji projekta FRESH iz zadevnih držav, 3 združenja agroživilskih podjetij (ANIA za Francijo, FEDACOVA za Španijo in SEVT za Grčijo), strokovnjak za upravljanje s človeškimi viri (Fundación Equipo Humano v Španiji), razvijalec informacijske tehnologije (EDITC na Cipru) in 2 centra za poklicno usposabljanje (BIC Ljubljana in NEC Cerknica), Slovenci so razkrili rezultate, pridobljene v dveh letih izvajanja.

Nekateri rezultati so bili evropski standard poklicnih kompetenc (NEC); pregled kadrovskih potreb za vodjo kadrovske službe v agroživilskem sektorju v partnerskih državah (Španija, Francija, Slovenija in Grčija) (NEC); razvoj učnega načrta o strateškem upravljanju človeških virov za mala podjetja v agroživilskem sektorju (FEH) in predstavitev odprtokodnega sistema upravljanja učenja (LMS) (EDITC). Pridobljeni rezultati bodo omogočili digitalno usposabljanje, zlasti prilagojeno potrebam MSP, ki se soočajo z visoko konkurenčnim trgom dela, v kontekstu potreb po visokih kvalifikacijah. Ta orodja so jim omogočila, da so zgradili resnično kadrovsko strategijo za privabljanje in ohranjanje talentov.
Po zaključki, ob neformalni pogostitvi, so lahko tako udeleženci kot partnerji FRESH razpravljali in izmenjali ideje o prihodnjih možnih izzivih, s katerimi se bo spopadal sektor, vključno z nadaljnjimi strategijami na ravni HR; sisteme vseživljenjskega učenja v podjetjih in možne rešitve za neusklajenost znanj in razlike med državami EU.

Dodaj komentar