ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το FRESH ξεκίνησε το 2017 και τελειώνει τώρα το 2020, με σημαντικά αποτελέσματα που προτείνουν μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων μέσω του HR.
Ο κύριος στόχος του FRESH είναι η μείωση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων στη βιομηχανία τροφίμων. Οι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων της ΕΕ και η μείωση των φαινομένων της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων με την ενίσχυση της δια βίου μάθησης για το στρατηγικό HR, που απευθύνονται ειδικά σε υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού χωρίς καθόλου ή λίγη εκπαίδευση στο HR.
Ο αντίκτυπος έχει ήδη βοηθήσει τη βελτίωση της κουλτούρας των μικρών επιχειρήσεων και τις έχει κάνει να κινηθούν προς μια ισχυρότερη δέσμευση με το HR, υπονοώντας μεταξύ άλλων αλλαγών, την ισχυροποίηση της δια βίου μάθησης του προσωπικού.
Μετά από ένα διετές έργο, τα κύρια αποτελέσματα είναι:

 1. Ανάπτυξη ευρωπαϊκού προτύπου επαγγελματικής επάρκειας (IO1). Μπορείτε να το βρείτε στην Ενότητα Επαγγελματική Επάρκεια.
 2. Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για το στρατηγικό HR για μικρές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων (IO2). Ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης: ένα μη τυπικό πρόγραμμα κατάρτισης που έλαβε υπόψη όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης Αυτό περιλαμβάνει πολλά έγγραφα όπως:
  1. Προφίλ εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τη μαθησιακή πορεία, τη δομή των ενοτήτων και τις εκπαιδευτικές ενότητες, τους μαθησιακούς στόχους και σκοπούς των μαθησιακών μονάδων
  2. Βιβλίο εκπαιδευόμενου. Περιέχει όλες τις ενότητες, το περιεχόμενο των μονάδων, γλωσσάριο και αναφορές.
  3.  Οδηγός αξιολόγησης. Βοηθάει τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευτικό με τις αρχές αξιολόγησης και τη μεθοδολογία του προγράμματος (σκοπός εξετάσεων, διαδικτυακή αξιολόγηση, ολοκλήρωση πιστοποίησης, μέθοδος βαθμολόγησης, μέθοδοι και κριτήρια, περιπτώσεις μελέτης και ασκήσεις).
  4. Οδηγός Μεθοδολογίας. Ένας πρακτικός οδηγός για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εξηγεί επίσης το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του προγράμματος.
  5. Βιβλίο εκπαιδευτή. Συγχωνεύει τον Οδηγό Αξιολόγησης, Μεθοδολογίας και Εκπαιδευόμενου.
   Αυτά μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα και ενσωμάτωσης του περιεχομένου προγράμματος κατάρτισης (IO3).
  Ελέγξτε την ενότητα  Εκπαίδευση Online για εγγραφή και σύνδεση

Γράψτε ένα σχόλιο