Πνευματικά Προϊόντα

Το έργο  FRESH θα αναπτύξει  το    ανοικτό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διαχείριση  Ανθρωπίνου Δυναμικού για τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής” από μια μεθοδολογία συμμετοχικής ανάπτυξης, που θα εμπλέκει συμβούλους διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαιδευτές και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού από μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις γεωργικών   τροφίμων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  θα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων, το περιεχόμενο, τις μεθόδους αξιολόγησης και τις καινοτόμες μεθοδολογίες κατάρτισης. Το μάθημα ηλεκτρονικής κατάρτισης(e-training course) θα υποστηρίζεται από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, το οποίο θα επιτρέπει στους διευθυντές  ανθρωπίνου δυναμικού να έχουν μια  ευέλικτη και ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και μεθοδολογίες μάθησης.

Η ανοικτή άδεια χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος  και η πλήρως ηλεκτρονική του μορφή θα επιτρέψουν σε εξωτερικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης  και  κατάρτισης και σε επιχειρήσεις να ενσωματώσουν δωρεάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στις υπηρεσίες τους, να το αναβαθμίσουν  και να τα βελτιώσουν. Επίσης, η ανοικτή άδεια χρήσης ανοίγει νέες ευκαιρίες στην αγορά σε οργανισμούς που επιθυμούν να μεταφράσουν το περιεχόμενο, να το εφαρμόσουν σε διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς ή να διευρύνουν την εμπειρία κατάρτισης με πρόσθετες υπηρεσίες

Συγκεκριμένα FRESH θα παραδώσει

1. Ευρωπαϊκό πρότυπο επαγγελματικής ικανότητας

Αυτό αναφέρεται σε ένα  κοινό πλαίσιο για τα προσόντα ενός ευρωπαϊκού συστήματος δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που πρέπει να αποκτηθούν στο χώρο εργασίας. Γίνεται   κύρια αναφορά στο  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων(EQF), το οποίο θα χρησιμεύσει ως βασική δομή για την κατάρτιση ενός τελικού προγράμματος αξιολόγησης στο τέλος του κύκλου κατάρτισης.

To προϊόν αυτό  θα αποτελείται από:
• Το εθνικό πλαίσιο, ανάλυση ανθρώπινου δυναμικού και επικύρωση
• Ευρωπαϊκό Πρότυπο Προσόντων Επαγγελματικής Ικανότητας  για Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρές Επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής
• Δίπλωμα

2. Ανάπτυξη  ενός προγράμματος για τη στρατηγική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων για τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής
Αυτό το εκπαιδευτικό προϊόν θα παρέχει στους λιγότερο επαγγελματικές διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού  βασικές εφαρμοσμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού  στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας προς μια πιο δημιουργική και καινοτόμο χρήση στρατηγικών για την καλύτερη προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του ταλέντου του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και, συνεπώς, για τη μείωση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα  αποτελείται από τα ακόλουθα:
• 1 προφίλ εκπαίδευσης
• 1 Βιβλίο εκπαιδευομένου
• 1 Οδηγό αξιολόγησης
• 1 κατευθυντήρια γραμμή της μεθοδολογίας
• 1 Βιβλίο εκπαιδευτή
• 4 Εκπαιδευτικά βίντεο

3. Ανάπτυξη ενός ανοικτού προγράμματος  “Μάθησης του συστήματος διεύθυνσης” και ενσωμάτωση του περιεχομένου του προγράμματος
Ο στόχος της ανάπτυξης του  προγράμματος αυτού είναι για να δώσει μια  ανοιχτή, ευέλικτη και διαδραστική εμπειρία κατάρτισης στις μικρές εταιρείες  στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,  και να τις βοηθήσει να αποκτήσουν μια πιο αφοσιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα με τη διαχείριση ταλέντων. Η τεχνολογία που υποστηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για να δώσει στους διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού γεωργικών ειδών διατροφής εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο με την χρήση του  διαδικτύου  ανεξάρτητα από τους περιορισμούς του ημερολογίου. Αυτό το εργαλείο που ενσωματώνεται στην ψηφιακή εποχή διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό του και την επέκταση του σε ολόκληρη την Ευρώπη  λόγω της ανοικτής και ευέλικτης κατάρτισης, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να μάθουν με ευελιξία και με τον  το δικό τους ρυθμό.