Η πρόταση FRESH

Το έργο FRESH προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών των  δεξιοτήτων μέσω της διεύθυνσης του ανθρωπινού δυναμικού.

Ο σκοπός  είναι να συμβάλει στη μείωση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής. Οι στόχοι του έργου είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να μειωθούν οι ορατές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων με την ενίσχυση της διά βίου μάθησης όσον αφορά τη στρατηγική διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού στις μικρές επιχειρήσεις στον  τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος θα είναι η αλλαγή  της κουλτούρας των μικρών επιχειρήσεων σε μια κουλτούρα με  ισχυρότερη δέσμευση στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού η οποία συνεπάγει , μεταξύ άλλων αλλαγών, μια αποφασιστική δέσμευση για τη διά βίου μάθηση του προσωπικού.