Η πρόκληση

Οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, επηρεάζοντας αρνητικά το 39% των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να παραμείνει βασική πρόκληση για τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής(agri-food industry) στην ΕΕ κατά τα προσεχή έτη και μια πολιτική προτεραιότητα θα διατηρηθεί μετά την ΕΕ2020. Το CEDEFOP αποκάλυψε το 2015 ότι, παράλληλα με τα γνήσια κενά λόγω της έλλειψης των κατάλληλων ικανοτήτων, το 60-80% των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων είναι βασικά κενά στις δεξιότητες. Αυτά τα προφανή κενά μάλλον συνδέονται  με τις μη αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM) όπως οι ανεπαρκείς επενδύσεις στη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, οι θέσεις εργασίας που είναι  χαμηλής ποιότητας ή οι ελάχιστες ευκαιρίες προώθησης. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα ευρήματα, το CEDEFOP υποστηρίζει την ευρεία ακαδημαϊκή συναίνεση, υποστηρίζοντας ότι “ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο στη μεγιστοποίηση της ποιότητας μιας αντιστοιχίας απασχόλησης είναι η διεύθυνση  ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων”.

Ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής αντιμετωπίζει ειδικές και σοβαρές προκλήσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και η ικανή του διεύθυνση θα αποτελέσει  μια σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην προσεχή παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής. Πολλές  εταιρείες, ωστόσο, δεν γνωρίζουν αυτό το γεγονός, και συνήθως  αυτές οι εταιρείες είναι εκείνες   με αδύναμη στρατηγική διεύθυνσης  ανθρώπινου δυναμικού